Deklaracja dostępności

Gmina Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rada Gminy Pruszcz Gdański – Relacje Online.

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-05.

Strona internetowa Rada Gminy Pruszcz Gdański – Relacje Online jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentów opublikowanych, przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie zawierać opisów
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

W Podmiotowa strona Rada Gminy Pruszcz Gdański – Relacje Online została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Leszczyński, wleszczynski@pruszczgdanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 692 92 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na tamat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis ogólny budynku

Budynek składa się z dwóch brył stykających się ze sobą za pomocą przeszklonego łącznika. Każda z brył posiada swoją klatkę schodową wraz z windą dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia higieniczno – sanitarne, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie archiwum gminnego, sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne.

Pod względem funkcjonalnym budynek dzielimy na:

 • cześć konferencyjną – sala konferencyjna połączona z zapleczem socjalno – sanitarnym, sala konferencyjna przedzielona jest w połowie ścianką składaną dźwiękochłonną akustyczną zbudowane z ramy stalowo – aluminiowej.
 • archiwum gminne
 • cześć administracyjna – wszystkie referaty urzędu wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym
 • zaplecze sanitarne dla interesantów
 • strefa poczekalni i informacji – hol główny
 • wójt gminy z zastępcą oraz sekretariatem.

W strefie wejściowej znajduje się informacja wraz z biurem podawczym, sala obsługi, kasa, toalety ogólnodostępne.

Posadzki:

 • hol, klatka schodowa, korytarze – gres,
 • toalety – gres,
 • sala konferencyjna, sala narad – gres,
 • pomieszczenia techniczne, pomocnicze, socjalne, służbowe, rowerowe
  • pom. 27A – PCV,
  • reszta pomieszczeń – gres
 • pomieszczenia biurowe:
  • pok. 13 – gres
  • pomieszczenia gabinetu wójta (pok. nr 206) oraz zastępcy (pok. nr 208) oraz pomieszczenia biurowe na II piętrze nr 204, 205, 205A, 207, 209, 210, 211  wykładzina podłogowa,
  • pozostałe pomieszczenia – PCV
 • archiwum gminne – gres